För att sidan ska fungera rätt behövs en webbläsare där javaScript är aktiverad.
MENU

Välkommen till tunneln!

Strandtunneln i Tammerfors byggs fram till 2017. När Strandtunneln är färdig främjar den utvecklingen av Tammerfors centrum och förbättrar smidigheten och säkerheten i trafiken.
#{ datasource.img_alt }

En sträcka på drygt fyra kilometer av Riksväg 12 (Tammerfors Strandled) dras om under åren 2013-2017. Tillsammans har vi antagit en stor utmaning då vi bygger en 2,3 kilometer lång biltunnel, som är Finlands längsta, och de anknutna planskilda korsningarna samt gör de nödvändiga väg- och gatuarrangemangen.

Tunnel utgrävning har avslutats och genomförande fasen är väl över halvvägs. Arbetet har fortskridit utan några större överraskningar och vi är på schemat och budget.

När Strandtunneln är färdig 2017 befriar den ett stort stycke av Tammerfors norra centrum för stadsinvånarnas bruk och möjliggör bättre tillgång till Näsijärvi strand. Det stenmaterial som har upkommit av tunnelbrytningen har används för att fylla ut vattendragen i det parkområde som uppförs i anslutning till den nya stadsdelen Ranta-Tampella.

Projektet genomförs som en alliansmodell, där den sedvanliga beställar-serviceproducentmodellen nedtonats och parterna planerar och genomför projektet tillsammans. Alliansen utgörs av Tammerfors stad, Trafikverket, Lemminkäinen, A-Insinöörit och Saanio & Riekkola.

Med de innovationer som uppkommer inom ramen för samarbetet har vi kunnat minska olägenheterna av byggarbetsplatsen, spara på kostnaderna och påskynda processerna.

Vi hoppas att denna sida svarar på de frågor som projektet väckt. Vi tar också gärna del av idéer för att förbättra de tillfälliga arrangemangen med anledning av byggandet för stadsinvånarna. Om du har en sådan, skicka den till oss! Våra kontaktuppgifter finns nere på sidan.

Med hälsning

Esko Mulari
Projektchef för alliansen
Strandtunnelalliansen
Mauri Mäkiaho
Vice projektchef för alliansen
Strandtunnelalliansen

Så framskrider arbetet

Den största delen av arbetet med att bygga tunneln syns inte och utförs under marken. Genom att klicka på balkarna i tidslinjen ser du vad som händer i varje fas. Aktuella uppgifter om trafikarrangemangen på grund av arbetet finns på Trafikverkets sidor.
Rakentamisen aikajana

4/2014 - 12/2015
Kabelöverföringar

Med kabel- och apparatöverföring avses att kablar, rör och pumpanläggningar och den övriga kommunaltekniken som sedan tidigare finns på entreprenadområdet flyttas till ett nytt ställe för att inte stå i vägen för byggarbetet.

1/2014 - 6/2015
Tunnelbrytning

Tunnlarna byggs med den normala borrnings- och sprängningsmetoden; flera meter djupa laddningshål borras i klipporna, dit sprängmedel och sprängkapslar sätts. Varje hål sprängs vid olika tidpunkter så att blocket lösgörs så som planerat och i önskad storlek.

11/2014 - 8/2016
Förstärknings- och byggnadsarbeten och systeminstallation i tunneln

Förstärkningen och tätningen sker genom injektering, bultning och betongsprutning. Därtill bekläds bergrummet. El-, ventilation-, belysning-, trafiktelematik- samt övervaknings- och säkerhetssystem installeras i tunneln.

4/2014 - 11/2016
Anläggning av leden

Anläggningen av leden och de planskilda korsningarna i Santalahti och Naistenlahti inleds efter att kabelöverföringen är klar. De planskilda korsningarna byggs vid lite olika tidpunkter. På så sätt beaktas miljön och smidigheten i trafiken på bästa sätt och därtill säkerställs det att arbetet framskrider effektivt.

5/2014 - 4/2016
Betongkonstruktioner för korsningarna i Santalahti och Naistenlahti

Betongkonstruktionerna för de planskilda korsningarna uppförs ungefär samtidigt som leden anläggs. Norra änden av den planskilda korsningen i Naistenlahti byggs separat mellan april och oktober 2017.

7/2016 - 10/2017
Ibruktagande: systemtestning och öppnande för trafik

Ibruktagandet av tunnelsystemen börjar från och med juli 2016. Trafiken styrs till tunneln på våren 2017. Trafikarrangemangen har slutförts 30.11.2017, då också rondellen på norra sidan av Naistenlahti och de anknutna lösningarna är färdiga.

3/2018 - 7/2018 Finslipning

Entreprenadområdet finslipas och städas upp under våren och sommaren. Vägområdet kommer att kantas av stenbeläggning, gräsmattor, ängar, buskar och löv- och barrträd.

4/2014 - 12/2015 Kabelöverföringar 1/2014 - 10/2015 Tunnelbrytning 11/2014 - 8/2016 Förstärknings- och byggnadsarbeten och systeminstallation i tunneln 4/2014 - 11/2016 Anläggning av leden 5/2014 - 4/2016 Betongkonstruktioner för korsningarna i Santalahti och Naistenlahti 7/2016 - 10/2017 Ibruktagande: systemtestning och öppnande för trafik 3/2018 - 7/2018 Finslipning

En tunnel mitt i staden

De byggarbetsplatser som syns ovanför marken finns i Santalahti, Näsinkallio och Naistenlahti. Genom att klicka på symbolerna på kartan ser du närmare uppgifter om byggarbetsplatserna.
Byggarbetsplatser på kartan

A — Byggarbetsplatsen i Santalahti

I Santalahti bröts ett särskilt öppet schakt för arbetstunneln. Via detta utfördes den största delen av tunnelbrytningen i den västra änden. Detta möjliggjorde att tunnelbrytningen kunde inledas tidigare och att betongkonstruktionerna och andra byggnadsarbete för den planskilda korsningen i Santalahti kan uppföras samtidigt utan att arbetena stör varandra.

B — Byggarbetsplatsen i Näsinkallio

Från Näsinkallio bröts en arbetstunnel till själva trafiktunneln. Brytningen av arbetstunneln inleddes via Nääshalli i januari 2014 och nådde vägtunnlarna i april samma år. I närheten av Näsinkallio bröts en extra ramp och ett extra utrymme i berget, från vilket det senare är möjligt att bygga en underjordisk anslutning från Strandtunneln vid behov.

C — Byggarbetsplatsen i Naistenlahti

I Naistenlahti inleddes tunnelbrytningen i februari 2014. Först bröts en arbetstunnel och den egentliga vägtunneln perforerad norr om arbetstunneln under hösten och vintern 2014-2015. Den planskilda korsningen i Naistenlahti står nästan färdig i november 2017.

Tvärsnitt av tunneln

I tunneln finns det egna fordonstunnlar för bägge körriktningar. Avståndet mellan dessa är 11-12 meter. Mellan tunnlarna finns det förbindelsegångar med cirka 150 meters mellanrum. Därtill finns det en förbindelsegång för fordon i tunneln för utryckningar och servicekörningar.

Körfiler i tunneln

I bägge tunnlar är trafiken enkelriktad och hastighetsbegränsningen är 60 km/h. Det är förbjudet för fotgängare, cyklister och långsamma fordon att röra sig i tunneln.

A — Byggarbetsplatsen i Santalahti B — Byggarbetsplatsen i Näsinkallio C — Byggarbetsplatsen i Naistenlahti

Tunneln i siffror

Det kryllar av siffror för det omfattande tunnelprojektet, trots allt bygger vi ju Finlands längsta biltunnel i Tammerfors. Visste du till exempel att Tammerfors centrums areal växer med 4,5 hektar?
årsverken
1000 årsverken
Tunnelprojektet genererar 1 000 årsverken. Därtill ger byggandet av bostadsområdet i Ranta-Tampella upphov till ytterligare tusentals årsverken.
anställda
300 anställda i snitt
Antalet anställda i alliansen varierar enligt arbetsfasen. Antalet anställda kulminerar 2015. Då uppgår alliansens styrka till cirka 400 anställda.
målkostnad
180,3 miljoner euro (målkostnad)
Med alliansmodellen har det varit möjligt att utarbeta en målkostnad på ett särskilt pålitligt sätt då såväl beställaren som producenten varit med och upprättat budgeten.
genomförandefas
46 månader lång genomförandefas
Genomförandefasen började i oktober 2013 och tunneln öppnas för trafik i maj 2017. Slutförandet fortsätter ännu i cirka ett år efter ibruktagandet.
innovationer
39 innovationer i utvecklingsfasen gjorde genomförandet av projektet smidigare
Den viktigaste innovationen var att börja bryta arbetstunneln i Näsinkallio via Nääshallis östra serviceförbindelse. Med innovationen undveks det att trafiken på Riksväg 12 (Tammerfors Strandled) styrdes till omfartsvägar under brytningen och samtidigt förkortades tidtabellen med cirka fyra månader.
parter
5 parter
I alliansmodellen bildar beställaren och producenten en enhetlig projektorganisation. Strandtunnelalliansen omfattar Trafikverket, Tammerfors stad, Lemminkäinen, Saanio & Riekkola och A-Insinöörit.
Styrningen
4,3 kilometer av Strandleden dras om
Styrningen av den förbipasserande trafiken på Riksväg 12 till tunneln minskar belastningen på vägnätet ovanför marken, då endast lokaltrafiken lämnar kvar.
Finlands längsta biltunnel
4,6 kilometer lång tunnel totalt
Strandledens tunnel är Finlands längsta biltunnel. Den består av två separata 2,3 kilometer långa trafiktunnlar. Finlands längsta bergtunnel, Päijännetunneln, är hela 120 kilometer lång, men den leder endast vatten.
sprängsten
650000 fastkubikmeter sprängsten av tunneln
Inom ramen för projektet uppkommer 750 000 kubik sprängsten, 650 000 kommer från tunneln. Med "fast" kubikmeter avses ett stenblock som är en meter långt vid kanten. Volymen kan vara ännu större då sprängstenen lösgjorts.
vattendrag som fylls ut
4,5 hektar stort vattendrag som fylls ut
Arealen för Tammerfors centrum växer med 4,5 hektar i och med att vattendragen i Ranta-Tampella och Santalahti fylls ut. Bland annat ett parkområde uppförs på det område som fylls ut.
ny stadsdel
1 ny stadsdel
I och med att trafiken på Riksväg 12 (Tammerfors Strandled) blir lättare börjar ett nytt bostadsområde byggas i Ranta-Tampella. Det är möjligt att börja bygga området då trafiken på Strandleden styrts till tunneln.
snittantalet
32800-
44500 är snittantalet fordon som passerar på Strandleden varje dygn
Riksväg 12 (Tammerfors Strandled) är Finlands livligaste riksvägsavsnitt utanför huvudstadsregionen och dess genomsnittliga dygnstrafik har ökat med 11 % under de senaste 10 åren.

Strandtunneln ligger till grund för ett nytt Tammerfors

Tunnelprojektet ändrar Tammerfors centrum genom att det skapar utrymme för nya bostads- och rekreationsområden, men också genom att göra trafiken på riksvägnätet i Birkaland smidigare. Vi bad en stadsinvånare, en stadsplanerare, en yrkesbilist och en företrädare för norra Tammerfors affärsliv att berätta vad de väntar sig av tunneln.
Jyrki Lehtimäki

Jyrki Lehtimäki

Stadsträdgårdsmästare i Nokia, tammerforsbo

"Enligt mig är Tammerfors en av Finlands vackraste städer. Därför känns det otroligt att det finns ett så stort snår alldeles i centrum och att en flerfilig trafikled finns vid Näsijärvi strand, som landskapsmässigt är den vackraste platsen.

Min dröm har varit att Tammerfors skulle kunna ta stränderna i centrum i allmänt bruk. Nu förverkligas den då trafiken på Strandleden flyttas till tunneln och området kan utnyttjas på ett helt nytt sätt.

Jag hoppas att strandområdena tas i gemensamt bruk på så sätt att också vi som bor i centrum har tillgång till Näsijärvi strand. Tammerfors kunde lära sig av New York, som tar stränderna på Manhattan i allmänt bruk och bygger till exempel parker vid de gamla kajerna."

Jarmo Kivistö

Jarmo Kivistö

transportföretagare, tammerforsbo

"Enligt mig är inte strandtunnelprojektet viktigt endast för Tammerfors, utan för hela Birkaland och hela det finländska vägnätet på grund av den livliga förbipasserande trafiken i Tammerfors. Tunneln gör den förbipasserande trafiken smidigare och säkrare. Tammerfors är trots allt den finländska trafikens knytpunkt och en tillväxtregion. Därför är landsvägen, järnvägen och flygtrafiken alla viktiga utvecklingsobjekt.

Strandtunneln är också grunden för stadsplaneringen och den lugnar ner trafiken i centrum. Efter tunneln finns det skäl att fortsätta att utveckla det underjordiska vägnätet i Tammerfors och bygga till exempel underjordiska parkeringar. Med detta projekt skapas Tammerfors framtid och ökas regionens dragkraft."

Risto Laaksonen

Risto Laaksonen

beställarchef vid Tammerfors stads enhet för utveckling av stadsmiljön, tammerforsbo

"Tammerfors är en växande stad, dit nästan 2 000 nya invånare flyttar årligen. Byggandet av Strandtunneln ger oss möjlighet att bygga ett nytt bostadsområde i centrum och att utveckla centrum och dess trafik.

Med projektet avlägsnar vi en stor trafikled som medför olägenheter från stadens bästa plats. Ranta-Tampella är en magnifik plats, som nu kommer att stå till allmänhetens, inte trafikens, förfogande. Det handlar också om ett miljöprojekt, då tunneln förbättrar buller- och luftkvalitetssituationen i centrum.

Det handlar om ett stort projekt och en stor ekonomisk insats, trots allt byggs ju Finlands längsta vägtunnel. Den har dock stora inkomsteffekter, till exempel markanvändningsersättningar och den sysselsättande effekten av att bygga ett nytt bostadsområde."

Miikka Seppälä

Miikka Seppälä

vd för Särkäniemi, tammerforsbo

"Strandtunneln är ett nyttigt projekt för Särkäniemi, som ger en helt ny möjlighet att utveckla och utvidga såväl Särkäniemi som andra upplevelse- och fritidsaktiviteter i Tammerfors. Detta innebär å sin sida nya inkomster med ursprung utanför regionen och eventuellt också nya arbetsplatser för Tammerfors.

Inte bara Särkäniemi utan hela näringslivet i Tammerfors kommer att dra nytta av strandtunnelprojektet. Redan själva byggfasen skapar nya arbetsplatser, för att inte tala om den övriga ekonomiska nyttan. Det handlar inte bara om en väglinje, utan projektet är viktigt med tanke på såväl Tammerfors framtid som byggandet och utvecklingen av staden."

En allians gör projekten flexibla

Strandtunneln i Tammerfors byggs som ett alliansprojekt, det vill säga som ett samarbetsprojekt. I denna verksamhetsmodell, som grundar sig på partnerskap, deltar projektbeställaren i genomförandet tillsammans med planerarna och byggarna.

I den sedvanliga entreprenadmodellen fördelas projektets nytta och risker mellan beställaren och producenten. Ibland finns det dock utrymme för tolkning i riskfördelningen. I alliansmodellen hör beställaren och producenten till samma producentorganisation och de delar på ansvaret för riskerna med projektet. På så sätt säkerställs det att alla arbetar för gemensamma mål. De besparingar som uppstår till följd av att projektet framskrider utan avbrott är också till nytta för alla parter.

I alliansmodellen är målet att de olika parterna fattar eniga beslut i alla frågor. Till exempel görs gemensamma överenskommelser om rollerna för de olika parterna i genomförandet av entreprenaden genom att dra nytta av bästa möjliga expertis. Samarbetsmodellen garanterar också att det inom ramen för projektet är möjligt att smidigare finslipa och ta i bruk idéer som avviker från de ursprungliga planerna.

Entreprenader som grundar sig på partnerskap har blivit särskilt populära i Australien, varifrån de importerats och anpassats till finländska förhållanden. Tammerfors strandtunnel är en av de fyra projekt av Trafikverket där den nya partnerskapsmodellen används. Efter Trafikverkets exempel har användningen av modellen blivit allt vanligare. Nu finns där det flera tiotals pågående Alliance projekten in i Finland.